Stillingen er netop besat.
Stillingen er netop besat. Stillingen er netop besat.


FOR VIRKSOMHEDER FOR KANDIDATER UDVALGTE JOBS

Stadsarkivar


Aalborg Stadsarkiv har en ambition om at være et af Danmarks absolut førende arkiver. Arkivet indsamler, sikrer, tilgængeliggør og formidler dokumentation om kommunens og den enkelte borgers identitet, liv og virke.    

 

Aalborg Stadsarkiv er et offentligt arkiv i henhold til arkivlovens § 7, hvilket bl.a. indebærer, at man modtager og sikrer kommunalt arkivmateriale i henhold til gældende regler.

 

Aalborg Stadsarkiv varetager bevaring af den private arkivalske kulturarv ved opsøgende arbejde og modtagelse af analoge og digitale afleveringer. Arkivet varetager ligeledes relationen til Aalborg Kommunes Arkivudvalg, der består af lokalarkiver og institutioner, der alle indsamler privat arkivmateriale.

 

Det Danske Udvandrerarkiv drives ligeledes i regi af Aalborg Stadsarkiv. 

 

Kurs mod fremtiden

Ud over at bevare og formidle information og viden om Aalborg Kommune -  Danmarks 3. største kommune -  er Aalborg Stadsarkiv gennem de senere år gået markant nye veje i relation til magasinering, digitalisering og formidling. En række løsninger og initiativer har skabt opmærksomhed lokalt, nationalt og internationalt.

 

Aalborg Stadsarkivs fokuspunkter i disse år er digitalisering og formidling. Der ligger en meget stor opgave i at sikre den digitale forvaltning og den private digitale kulturarv, og arkivet har udviklet en digitalenhed, der udfører opgaver for offentlige og private parter.

Stadsarkivet medvirker løbende til udgivelse af bøger om den lokale identitet, og man gør aktivt brug af sociale medier og digitale platforme.

 

Arkivet vil gå nye veje omkring formidling i byrum og er bl.a. en drivende kraft i HistorieAalborg, der er et fællesprojekt med Aalborg Bibliotekerne og Nordjyllands Historiske Museum. Arkivet samarbejder med Aalborg Universitet om udvikling af nye uddannelser og migrationsstudier. Arkivet samarbejder endvidere med de kommunale forvaltninger om borgerinddragelse og formidling i byrummet og i landdistrikterne.

 

Et stort og tværgående projekt har de sidste 5-6 år været bygning og nu drift af Fællesmagasinet Vang Mark i samarbejde med KUNSTEN, Nordjyllands Historiske Museum og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Det indeholder alle digitale og analoge samlinger fra de tre institutioner, og det er førende på landsplan i relation til opbevaringsforhold for kulturarvs- og kunstinstitutioner.

 

Det Danske Udvandrerarkiv drives ligeledes i stadsarkivets regi. Det er landsdækkende og modtager årligt - efter ansøgning - midler fra Kulturministeriet og Rigsarkivet.

 

Stillingen

Baggrunden for stillingsopslaget er, at den nuværende stadsarkivar i løbet af foråret 2017 går på pension.

 

Det bliver den nye stadsarkivars opgave at stå i spidsen for en videreudvikling af arkivets visioner og udviklingsplaner.

 

De store potentialer, der ligger i arkivets nuværende samlinger, skal udnyttes yderligere, og der skal skabes nye offentlige og private digitale samlinger, der skal gøres tilgængelige og bruges – gerne i øget samarbejde med frivillige og forskere.

 

Stadsarkivaren skal løbende have fokus på at udvikle den interne struktur og være klar til at tænke nye tanker og inddrage private og offentlige samarbejdspartnere – herunder også varetage de ledelsesmæssige opgaver i relation til det tværkommunale digitale samarbejde KOMDA, der er en del af Aalborg Stadsarkiv.

 

Der skal være fokus på tværfaglig ledelse, der giver rum for udfoldelse og skaber udviklingsmuligheder på tværs af nye medier og kommunikationsformer - og samtidig sikrer udførelse af de grundlæggende funktioner.

 

Der ligger endvidere en central opgave i at udbygge samarbejdet med lokale kulturinstitutioner som Aalborg Bibliotekerne, Nordjyllands Historiske Museum og KUNSTEN.

 

Kompetenceprofil

Kandidater til stillingen forventes at have en uddannelse på kandidat- eller ph.d. niveau i historie eller et andet beslægtet fag.

 

Det forventes, at stadsarkivaren - med visioner og idéer - kan videreudvikle og sætte retning for Aalborg Stadsarkiv og gøre det til et endnu mere aktivt kultursted.  

 

Det er en central ledelsesopgave at understøtte og udvikle de forskellige fagligheder, der tilsammen skaber den høje kvalitet, der kendetegner Aalborg Stadsarkiv.

 

Den kommende stadsarkivar forventes at have udpræget gode kommunikative evner og have lyst til - sammen med sin stab af dygtige medarbejdere - at gøre en forskel og skabe yderligere synlighed omkring Aalborg Stadsarkiv.

 

I forlængelse heraf forventes det, at den nye stadsarkivar:

  • kan indgå som en konstruktiv og inspirerende samarbejdspartner i forhold til arkivets mange interessenter
  • kan understøtte og fremme medarbejdernes faglige og personlige udvikling
  • har erfaring med at lede specialister
  • kan skabe motivation og opbakning om visionerne for Aalborg Stadsarkiv
  • har interesse for brugen af digitale muligheder, der modsvarer tidens krav til moderne formidling
  • har solid viden og indsigt om arkivering herunder digital arkivering
  • har ledererfaringer fra tilsvarende områder.

 

Stadsarkivaren indtræder i ledergruppen i enheden Kultur og Biblioteker, som er en del af Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune. Stadsarkivaren referer til kulturchefen – dog ved myndighedsudøvelse til direktørgruppen i Aalborg Kommune.

 

Det forudsættes, at kandidaten har indsigt i vilkårene for arbejdet i en politisk ledet organisation. Samtidigt forventes det, at man fra tidligere lederjob har erfaring med økonomistyring.

 

Ansøgning

For kandidater, der ønsker at gøre karriere inden for den danske arkivverden, er stillingen som stadsarkivar i Aalborg en mulighed af de sjældne, hvor man i udpræget grad vil kunne  sætte faglige og ledelsesmæssige aftryk.  

 

Stillingen honoreres på et attraktivt niveau.   

Spørgsmål vedrørende den aktuelle stilling kan rettes til kulturchef Lis Rom Andersen, Sundheds- og Kulturforvaltningen, Aalborg Kommune, tlf. 9931 4150, eller til Jens Erik Hedegaard, Hedegaard Management, tlf. 2244 0406.

 

Ansøgning mrk. ”469 - Stadsarkivar” sendes senest den 26. februar 2017 til job@hedegaardmanagement.dk

 

Der forventes afholdelse af samtaler med ansættelsesudvalget og Hedegaard Management den 15. marts og den 23. marts 2017.

 

 

 

 

 


 

Stillingen er netop besat.